Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

OZNAM

– od 01.01.2024 sa v súlade so

Zriaďovacou listinou č. 01412/2023/ODDSS 60954/2023 mení
názov našej organizácie na Zariadenie sociálnych služieb Pod

vinicami Veľký Krtíš.

Na novej webovej stránke sa pracuje.

Naše nové mailové adresy:

– riaditel@zsspodvinicamivk.sk
– ekonom@zsspodvinicamivk.sk
– veducaszu@zsspodvinicamivk.sk

 

Vyhlasujeme VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovnej pozície vedúci/a prevádzkovo -technického úseku

O nás


  • Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
  • V DDaDSS zabezpečujeme sociálnu starostlivosť podľa § 35, § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov celoročnou formou pobytu
  • Celková kapacita účelového zariadenia je 142 miest, z toho 80 miest pre seniorov, 62 miest pre domov sociálnych služieb
  • Starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby zabezpečuje 72 zamestnancov DDaDSS. Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojej práce
  • Našim poslaním je prostredníctvom tímovej práce zabezpečiť prijímateľom sociálnej služby najvyššiu možnú kvalitu života, vytvárať a udržiavať pozitívne vzťahy s ich sociálnou sieťou
  • Poskytovať kvalitné sociálne služby seniorom a zdravotne postihnutým občanom podľa ich individuálnych potrieb a možností zariadenia

 

História domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Veľký Krtíš


História Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb sa začala písať  18. augusta 1981, kedy bola daná do prevádzky novovybudovaná účelová budova domova dôchodcov, postavená na okraji mesta Veľký Krtíš.  Ako vidno aj na fotografii z našej kroniky , v čase otvorenia bolo okolie zariadenia nehostinné a nedokončené. Pôvodné plány, ktoré boli zamerané na úpravu šesť hektárovej plochy na lesopark neboli nikdy realizované. Bezprostredné okolie zariadenia bolo postupne upravované pre potreby klientov zariadenia. Domov dôchodcov bol daný do prevádzky najmä z dôvodu riešenia sociálnej situácie obyvateľov Veľkokrtíšskeho okresu, ale v prvopočiatkoch nebol veľký záujem v regióne o umiestenie v domove dôchodcov. Odísť do „starobinca“ sa považovalo zo strany starých ľudí za životnú prehru a zo strany detí za hanbu, že sa nedokázali postarať o svojich rodičov. Preto bola kapacita zariadenia napĺňaná z okresov, kde záujem o umiestnenie v domove dôchodcov prevyšoval ponuku. Tak sa v našom regióne ocitli aj ľudia z Oravy, Šariša a iných regiónov Slovenska blízkych a vzdialených. Postupne s pribúdajúcimi rokmi pôsobenia sa domov dôchodcov ako poskytovateľ sociálnych služieb a starostlivosti o seniorov dostával čoraz viac do povedomia obyvateľov Veľkokrtíšskeho okresu a dnes má svoje trvalé miesto v systéme poskytovania sociálnych služieb seniorom.
Počas 25-ročného poskytovania sociálnych služieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši niekoľkokrát zmenil zriaďovateľa. 

 17. augusta 1981 bol Domov dôchodcov vo Veľkom Krtíši zriadený Okresným národným výborom vo Veľkom Krtíši s kapacitou 132 lôžok. 

 16. augusta 1996 Krajský úrad v Banskej Bystrici zriadil Domov dôchodcov vo Veľkom Krtíši Zriaďovacou listinou č. 96/03746 s účinnosťou od 16. augusta 1996 na dobu neurčitú.

18. februára 1997 Krajský úrad v Banskej Bystrici stanovil kapacitu Domova dôchodcov na 141 miest. Deväť miest sa vytvorilo v bývalej bytovke pre zamestnancov formou celoročného pobytu. 

 10. októbra 2001 Krajský úrad v Banskej Bystrici vydal doplnok č. 2/2001 k zriaďovacej listine, ktorou zmenil zriaďovaciu listinu v názve organizácie na: domov dôchodcov a domov sociálnych služieb a doplnil ju v predmete činnosti o: poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti starým občanom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami, formou celoročného pobytu. 

 16. januára 2002 Krajský úrad v Banskej Bystrici stanovil kapacitu domova dôchodcov na 107 miest a kapacitu domova sociálnych služieb na 35 miest pre dospelých občanov formou celoročného pobytu s účinnosťou od 1. februára 2002, čím sa kapacita Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb zvýšila na 142 lôžok.

25.júna 2002 Banskobystrický samosprávny kraj zriadil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši Zriaďovacou listinou č. 2002/002546 s účinnosťou od 1. júla 2002 na dobu neurčitú.