Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Služby a úhrady


Úhrady za poskytované služby
v DDaDSS Veľký Krtíš

 

Úhrady za poskytované
sociálne služby sú stanovené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.

20/2012
Banskobystrického samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb

a o platení
úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
BBSK v znení

neskorších predpisov

 

Prijímatelia
sociálnych služieb platia úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti:

 

Odborné činnosti

 

Základné sociálne poradenstvo je bezplatné

 

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby závisí od stanoveného stupňa

Odkázanosti
v posudku o odkázanosti vydaným obcou, prípadne BBSK

 

II. stupeň

0,70 €/ deň

III. stupeň

1,00 €/ deň

IV. stupeň

1,80 €/ deň

V. stupeň

2,20 €/ deň

VI. stupeň

3,20 €/ deň

 

Obslužné činnosti

 

Stravovanie:

 

Stravovanie je
zabezpečené prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke, kde sa
pripravujú dva

typy jedál –
racionálna ,  diabetická  a šetriaca strava. Výška  stravnej jednotky je zložená pri racionálnej
a šetriacej  strave

z ceny potravín
zvýšená o 15% režijných nákladov, výška stravnej jednotky pri diabetickom
stravovaní

je zložená s ceny
potravín zvýšená o 15% a pripočítané sú režijné náklady 15%

 

Výška celodennej   stravnej jednotky :

 

racionálna strava

2,88 €/ deň

diabetická strava

3,31 €/ deň

 

Bývanie

 

Výška úhrady za
bývanie sa určuje podľa podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ

sociálnej služby užíva

 

1
posteľová izba

 4,94,€/deň

2
posteľová izba

 2,65€/deň

3
posteľová izba

 1,34€/deň

5
posteľová izba

 1,29
€/deň


Upratovanie

0,50 €/ deň

Pranie, žehlenie a údržba bielizne

0,50 €/ deň

 

 

Za používanie
vlastného elektrospotrebiča sa úhrada zvyšuje o 0,06 €/ deň za každý používaný

elektrospotrebič

 

Mesačnú úhradu
prijímateľa sociálnej služby  za všetky
poskytované služby  tvorí súčet denných

úhrad vynásobený
počtom  odbývaných dní

 

Priemerná mesačná
úhrada za poskytované sociálne služby sa pohybuje v priemere  od  235,00
€  do

305,00 €