Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Úhrady za poskytované služby v DDaDSS Veľký Krtíš

Úhrady za poskytované sociálne služby sú stanovené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 41/2019 Banskobystrického samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Prijímatelia sociálnych služieb platia úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti:

Odborné činnosti

Základné sociálne poradenstvo je bezplatné


Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby závisí od stanoveného stupňa odkázanosti v posudku o odkázanosti vydaným obcou, prípadne BBSK

Stupeň odkázanosti ZpS DSS
II. stupeň 2,00€ /deň 1,20 /deň
III. stupeň 2,00€ /deň 1,20 / deň
IV. stupeň 2,00€ /deň 1,90 / deň
V. stupeň 2,70 € / deň 2,60 / deň
VI. stupeň 3,40 € / deň 3,30 / deň

Zps – zariadenie pre seniorov , DSS – domov sociálnych služieb

Obslužné činnosti

Stravovanie:

Stravovanie je zabezpečené prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke, kde sa pripravujú tieto typy jedál : racionálna, šetriaca a diabetická strava. Výška stravnej jednotky je zložená z ceny potravín zvýšená o 20% režijných nákladov. Pri diabetickom stravovaní je cena potravín zvýšená o 15% .


Výška celodennej stravnej jednotky :

racionálna strava3,24 € / deň
diabetická strava3,72 € / deň

Bývanie:

Výška úhrady za bývanie sa určuje podľa podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva

1 posteľová izba5,34 € / deň
2 posteľová izba2,75 € /deň
3 posteľová izba1,44 €/ deň
5 posteľová izba1,37 € / deň
Upratovanie0,50 €/ deň
Pranie, žehlenie a údržba bielizne0,50 €/ deň

Za používanie vlastného elektrospotrebiča sa úhrada zvyšuje o 0,10 €/ deň za každý používaný elektrospotrebič


Mesačnú úhradu prijímateľa sociálnej služby za všetky poskytované služby tvorí súčet denných úhrad vynásobený počtom odbývaných dní.


Priemerná mesačná úhrada za poskytované sociálne služby sa pohybuje v priemere od 245,00 € do 350,00 €