Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Úhrady za poskytované služby v DDaDSS Veľký Krtíš

Úhrady za poskytované sociálne služby sú stanovené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 41/2019 Banskobystrického samosprávneho kraja  o podmienkach poskytovania sociálnych služieba o plateníúhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnostiBBSK

Prijímateliasociálnych služieb platia úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti:

Odborné činnosti

Základné sociálne poradenstvo je bezplatné

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby závisí od stanoveného stupňa odkázanostiv posudku o odkázanosti vydaným obcou, prípadne BBSK

Stupeň odkázanosti

ZpS

DSS

I. stupeň

2,20€ /deň

1,20/deň

II. stupeň

2,20€ /deň

1,20 /deň

III. stupeň

2,20€ /deň

1,20 / deň

IV. stupeň

2,20€ / deň

1,90 / deň

V. stupeň

2,90 €  deň

2,60 / deň

VI. stupeň

3,60 € / deň

3,30 / deň

 Zps – zariadenie pre seniorov , DSS – domov sociálnych služieb

Obslužné činnosti

Stravovanie: 

Stravovanie je zabezpečené prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke, kde sa pripravujú tieto typy jedál : racionálna, šetriaca a  diabetická  strava. Výška stravnej jednotky je zložená z ceny potravín zvýšená o 20% režijných nákladov. Pri diabetickom  stravovaní je cena potravín zvýšená o 15% .

Výška celodennej   stravnej jednotky :

racionálna strava

3,60 € / deň

diabetická strava

4,14 € / deň

 

 

Bývanie 

Výška úhrady zabývanie sa určuje podľa podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľsociálnej služby užíva

1 posteľová izba

 5,04 € / deň

2 posteľová izba

 2,75 € /deň

3 posteľová izba

 1,92 €/ deň

 

Upratovanie

0,70 €/ deň

Pranie, žehlenie a údržba bielizne

0,70 €/ deň

 

Za používanievlastného elektrospotrebiča sa úhrada zvyšuje o 0,10 €/ deň za každý používanýelektrospotrebič

Mesačnú úhradu prijímateľa sociálnej služby  za všetkyposkytované služby  tvorí súčet denných úhrad vynásobený počtom  odbývaných dní.

Priemerná mesačná úhrada za poskytované sociálne služby sa pohybuje v priemere  od  245,00€  do 350,00 €