Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Odborné činnosti


Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby

 

 • Posudzuje sa podľa toho, či je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri väčšine úkonov, pri minimálne jednom až troch úkonov, alebo či je schopná vykonávať všetky úkony v rámci jednotlivých posudzovaných činností sama 
 • Pomoc pri odkázanosti sa poskytuje pri činnostiach súvisiacich so stravovaním, obliekaním,pri úkonoch osobnej hygieny, orientácie, zmeny polohy……
 • Rozsah poskytovanej pomoci závisí od stanoveného stupňa odkázanosti na sociálnu službu 
 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby vykonáva odborne spôsobilý personál, ( opatrovateľ, zdravotnícky asistent, sestra ), ktorý zabezpečuje nepretržitú pomoc, podľa potrieb prijímateľov sociálnej služby na základe individuálne zostaveného plánu starostlivosti 

Sociálne poradenstvo

 • Poskytujú zamestnanci sociálno – zdravotného úseku prostredníctvom sociálnych pracovníkov 
 • Sociálni pracovníci posúdia povahu problému a na jeho základe poskytnú informácie o možnostiach riešenia, prípadne odporučia a sprostredkujú ďalšiu odbornú pomoc 
 • Cieľovou skupinou základného sociálneho poradenstva sú prijímatelia sociálnej služby, záujemcovia o sociálnu službu a ich rodinní príslušníci. 
 • Sociálny pracovník v spolupráci s prijímateľom sociálnej služby v rámci sociálneho poradenstva rieši krízové situácie prijímateľov …., 
 • Poradenstvo poskytujeme osobne, telefonicky a emailovou komunikáciou. 

Sociálna rehabilitácia 

 •  je v zariadení poskytovaná inštruktormi sociálnej rehabilitácie 
 • sociálna rehabilitácia je odborná činnosť zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri základných sociálnych aktivitách 
 • Na základe individuálne zostaveného plánu starostlivosti sa so súhlasom obyvateľa vytypujú činnosti, v ktorých je možné udržiavať a rozvíjať získané zručnosti v oblasti sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a sociálnej komunikácie. 

Ošetrovateľská starostlivosť 

 • Je zabezpečovaná kvalifikovaným zdravotným personálom ( sestra, zdravotnícky asistent v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti 
 • Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujeme adresne s dôrazom na vzťah založený na dôvere prijímateľa sociálnych služieb k personálu 

Zabezpečujeme: 

 • Nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť 
 • Poskytovanie zdravotných výkonov podľa vyhlášky 244/2011 z.z. 
 • Spoluprácu so všeobecným lekárom, odbornými lekármi 
 • Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je udržať optimálny zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby , zlepšovať ich kvalitu života 

Pracovná terapia

 • Terapia zameraná na osvojenie a udržanie pracovných návykov a zručností prijímateľov sociálnych služieb pod odborným vedením
 • Účelom pracovnej terapie je obnova, udržanie alebo rozvoj fyzických a mentálnych schopností prijímateľov sociálnej služby a zvýšenie ich sebaobrazu a sebaakceptácie
  cieľom je v maximálnej miere podporiť aktivizáciu a samostatnosť klienta 
 • V textilnej , drevárskej, keramickej dielni a v dielni na výrobu sviečok poskytujeme pre prijímateľov sociálnej služby široký záber činností v ktorých môžu rozvíjať svoje zručnosti 
 • Prijímatelia v rámci pracovnej terapie vykonávajú aj pracovné činnosti v prospech komunity a zariadenia– pomoc pri upratovaní v interiéri zariadenia- sezónne práce v exteriéri – úprava okolia, výsadba kvetinových záhonov