Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Podávanie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v Úrade BBSK a jednotlivých OvZP BBSK


V súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a upravuje tiež práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti uverejňujeme zodpovednú osobu a spôsoby podávania podnetov.

Zodpovedná osoba pre účely zákona : hlavný kontrolór úradu BBSK

Podnet je možné podať:

  • elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná
    nepretržite 24 hodín denne
  • poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „ DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ “.