Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Poradovník

Poradovník


Na základe Dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č.20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK dochádza v § 4 Vedenie poradovníka čakateľov k nasledovnej zmene :

od 01.03.2016 Poradovník čakateľov na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja vedie príslušné odvetvové oddelenie ÚBBSK.


 

Prehľad o všetkých poradovníkoch v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ÚBBSK (vrátane DD a DSS Veľký Krtíš) si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz :

 

INFORMÁCIA O PORADOVNÍKOCH

 

Kontaktná osoba Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja pre zariadenia sociálnych služieb nachádzajúcich sa v okrese Veľký Krtíš je:

 

Mgr. Jana Hrončeková
odborná referentka pre sociálne služby ÚBSSK

Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

048/432 51 51
jana.hroncekova@bbsk.sk
www.bbsk.sk