Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Podmienky prijatia – Domov dôchodcov a DSS Veľký Krtíš


Podmienky prijatia občanov do zariadení sociálnych služieb

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Smernicou č.001/2016/ODDSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorá je platná  od 1. marca 2016.  V súlade s touto smernicou od 1.3.2016 vedie poradovník žiadateľov pre sociálne služby poskytované v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši   Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva, ktorý zabezpečuje aj predvolávanie občanov z poradovníka žiadateľov na základe informácií o voľných miestach v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš naďalej poskytuje základné poradenstvo vo veci poskytovania sociálnych služieb pre zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov) a domov sociálnych služieb, vydávame žiadosti pre sociálne služby: domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, podporované bývanie.

UPOZORNENIE!

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš NEPREBERÁ žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb. Túto žiadosť si žiadateľ zasiela na adresu:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

Žiadosti, ktoré budú doručené poštou budú obratom odstúpené na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva.

V prípade podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby mailom bude adresát mailu upozornený na odoslanie žiadosti vrátane príloh adresu Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

DD a DSS Veľký Krtíš ako zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK poskytuje sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu – domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov.

 

Sociálne služba – Zariadenie pre seniorov – je výlučnou kompetenciou obcí a miest, preto
v prípade, že požadujete túto službu obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska, ktorý vykoná posudkovú činnosť a vydá posudok o odkázanosti na požadovanú sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti.

Sociálna služba – domov sociálnych služieb – je výlučnou kompetenciou vyššieho územného celku v ktorom má žiadateľ trvalé bydlisko, preto
v prípade, že požadujete túto službu doručte Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu DSS „ spolu s prílohami (uvedenými v bode 21. tejto žiadosti) a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, na Odbor sociálnych politík Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo ich doručte osobne na podateľňu Úradu BBSK.

 

Potrebné tlačivá

„Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“

„Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“

„ Vyhlásenie o majetku „

Na základe vyššie uvedených podkladov Banskobystrický samosprávny kraj, alebo obec vykoná sociálnu posudkovú činnosť a zdravotnú posudkovú činnosť a vydá „Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“, ktorú spolu s prílohami (uvedenými v bode 16. tejto žiadosti) doručí na vyššie uvedenú adresu Banskobystrického samosprávneho kraja v prípade, že žiada o umiestenie v zariadení, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

 

Prílohy k Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:

  • posudok o odkázanosti na sociálnu službu
  • právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  • potvrdenie o príjme ( napr. Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o druhu a výške poberaného dôchodku za predchádzajúci rok a súčasný rok)
  • doklady o majetkových pomeroch ( čestné vyhlásenie)
  • právoplatné Rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané