Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Občianske združenie Prijatie a podpora


OZ Prijatie a podpora

Ciele občianskeho združenia

 

Cieľom združenia je na báze filantropie, altruizmu a dobrovoľníctva združovať občanov so zdravotným postihnutím, ich rodinných príslušníkov a príbuzných, ako aj ďalších, ktorí majú záujem o spoluprácu s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši.

 

Občianske združenie „Prijatie a podpora“ si dáva nasledovné ciele:

1. Podpora prijímateľov sociálnych služieb v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši a v širšom okolí v aktivitách a činnostiach, ktoré umožňujú prijímateľom návrat do pôvodného rodinného prostredia, prípadne poskytovanie iných druhov sociálnych služieb, najmä podporované bývanie, denný stacionár, opatrovateľská služba a pod..

2. Podpora a rozvoj pracovných, edukačných, terapeutických, rehabilitačných a voľnočasových aktivít zameraných na zvyšovanie kvality života prijímateľov sociálnych služieb v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši a širšom okolí.

3. Podpora vzdelávania pracovníkov v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnych služieb v DD a DSS vo Veľkom Krtíši, s cieľom zvyšovať ich kompetencie a prispievať k zavádzaniu nových a inovatívnych metód práce.

4. Vytváranie chránených dielní a chránených pracovných miest.

5. Príležitostný predaj výrobkov zhotovených v rámci pracovnej terapie v DD a DSS vo Veľkom Krtíši.

6. Podpora rôznych kultúrno-výchovných a športových aktivít v DD a DSS vo Veľkom Krtíši.

7. Materiálno-technická podpora rozvoja rehabilitačných aktivít v DD a DSS vo Veľkom Krtíši.

Poďakovanie

OZ Prijatie a podpora ďakuje poslancom ZBBSK za poskytnutie finančných prostriedkov z Dotácie poslancov ZBBSK pri organizovaní kultúrno – spoločenskej akcie “ Domovácke trhy 2018 “.
Ďakujeme
Členovia OZ Prijatie a podpora