Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Politika kvality – Domov dôchodcov a DSS Veľký Krtíš


Poslanie zariadenia

Našim poslaním je prostredníctvom tímovej práce zabezpečiť prijímateľom sociálnej služby najvyššiu možnú kvalitu života, vytvárať a udržiavať pozitívne vzťahy s ich sociálnou sieťou. Poskytovať kvalitné sociálne služby seniorom a zdravotne postihnutým občanom podľa ich individuálnych potrieb a možností zariadenia.

Vízia

Dosiahnuť významné postavenie medzi poskytovateľmi sociálnych služieb, spokojnosť prijímateľov sociálnej služby poskytovaním kvalitných a flexibilných sociálnych služieb , motivovať zamestnancov k aktívnemu využívaniu svojich schopností, zručností a vedomostí na prospech seba , zariadenia a prijímateľov sociálnej služby, mať stabilné a vyrovnané hospodárenie

Hlavný cieľ

Trvalé zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb v súlade s efektívnym hospodárením v rámci zariadenia.
Pre napĺňanie vízie a hlavného cieľa má naše zariadenie stanovenú nasledovnú

Politiku kvality

  • Uplatňovanie systému manažérstva kvality ako nástroja trvalého zlepšovania a rozvoja poskytovaných sociálnych služieb
  • Cieľavedome vytváranie dlhodobo pozitívnych väzieb s prijímateľmi sociálnej služby, s ostatnými zainteresovanými osobami , komunitou
  • Monitorovanie, analyzovanie a priebežné vyhodnocovanie požiadaviek, očakávaní a spokojnosti prijímateľov sociálnej služby s cieľom účinnejšieho dosahovania európskych štandardov poskytovaných služieb
  • Zlepšovanie podmienok pre ďalší rozvoj aktivít, s dôrazom na osobnostný rozvoj zamestnancov, vytváraním podmienok na zvyšovanie ich odbornej úrovne a profesionality
  • Vytváranie pracovného prostredia eliminujúceho vznik možných nezhôd pri poskytovaní sociálnych služieb , podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť a motiváciu zamestnancovVytyčovanie, vyhodnocovanie a aktualizovanie strategických a ostatných cieľov zariadenia

 

 

Veľký Krtíš, dňa 12-08-2015

Mgr. Júlia Černajová
riaditeľka