Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Financovanie a darovanieDDaDSS Veľký Krtíš je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej
pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Za účelom realizovania spoločenských aktivít, akcií pre prijímateľov sociálnej služby v našom
zariadení, pre skvalitnenie podmienok a prostredia využívame mimorozpočtové zdroje financovania ,
sponzorstvo, peňažné a vecné dary.

 

Možnosti darovania


 

  • Ak sa rozhodnete darovať  finančný dar, v darovacej zmluve sa uvedie konkrétny účel použitia
    finančných prostriedkov
    – príloha č. 1

 

  • Ak sa rozhodnete darovať vecný dar, v darovacej zmluve sa uvedie druh daru, spôsob a účel jeho použitia– príloha č. 2

 

  • Na požiadanie darcu preukážeme použitie finančného alebo vecného daru.

 

  • Finančnú čiastku je možné poukázať na č. účtu: SK50 8180 0000 0070 0039 8874  Štátna pokladnicaalebo osobne v našom zariadení