Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Ďalšie činnosti


Úschova cenných vecí

 • Cenné veci prijímateľov (cenné veci, peniaze, vkladné knižky ) sú uschované na základe ich žiadosti alebo žiadosti opatrovníka v súlade s IS 18 Úschova a nakladanie s cudzími prostriedkami prijímateľov. O úschove sa vedie evidencia.
 • Predmety dané do úschovy sa klientom vydajú na ich požiadanie, pri odchode zo zariadenia, alebo preložení do iného zariadenia. O vydaní vecí sa spíše záznam.
 • Ak si chce prijímateľ uschovať svoje cenné veci sám, zodpovedá v plnej miere za ich stratu alebo odcudzenie a nemá nárok na náhradu škody od poskytovateľa sociálnej služby
 • V prípade úmrtia sú veci predmetom dedičského konania a z úschovy sú vydané na základe rozhodnutia notára. 

 

Záujmové činnosti

 • Prijímatelia majú možnosť rozvíjať svoje záujmy v rámci kultúrnej, spoločenskej, športovej a rekreačnej činnosti so zameraním na rozvoj ich schopností a zručností
 • Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť prijímateľom hodnotné prežívanie ich voľného času
 • Záujmové aktivity sú realizované v spoločenských, terapeutický miestnostiach, v areáli DDaDSS ako aj mimo zariadenia.

 

Doplnkové služby

 

 • Jeden krát týždenne zabezpečujeme v zariadení kadernícke a holičské služby
 • Podľa potreby zabezpečujeme pedikérske služby jeden krát do mesiaca
 • Prijímatelia majú možnosť dvakrát týždenne zabezpečiť si drobné nákupy v bufete priamo v zariadení
 • Na základe žiadosti prijímateľa zabezpečujeme prepravnú službu za úhradu v súlade s IS 25 Poskytovanie prepravy prijímateľom sociálnej služby