Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Darovacia zmluva peňažnáDAROVACIA ZMLUVA 

uzatvorená v súlade s § 628 až 630 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami

Darca:……………………………………..

 ………………………………………………..

 ………………………………………………..

 ………………………………………………..  


Obdarovaný: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš

v zastúpení: Mgr. Júlia Černajová – riaditeľka

bankové spojenie: 7000398874/8180

IČO : 00647551


Čl. I.

Predmet a účel zmluvy


Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške ……………….., – €, ako finančný príspevok pre DDaDSS Veľký Škultétyho 329, Veľký Krtíš Darca 

poukáže obdarovanému uvedenú finančnú sumu, prevodom na bankový účet SK50 8180 0000 0070 0039 8874 vedený v Štátnej pokladnici ( alebo zložením

 sumy v hotovosti do pokladne zariadenia po podpise tejto zmluvy ) . 


 Darca poskytuje obdarovanému dar, ktorý je predmetom tejto zmluvy za účelom …………………………………………………………………………………………………………………………………. 


Čl. II.

Povinnosti obdarovaného


Obdarovaný dar prijíma a zaväzuje sa, že darované prostriedky použije na účel, ktorý je menovaný v predmete tejto zmluvy.


Čl. III.

Všeobecné ustanovenia


Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu

 podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre

 obdarovaného.


Vo Veľkom Krtíši, dňaDarca: ………………………..                                                                                                                                                                            Obdarovaný: ………………………………ĎAKUJEME


 Stiahnuť   DAROVACIA ZMLUVA

 

uzatvorená v súlade s § 628 až 630 Občianskeho zákonníka v platnom znení

medzi týmito zmluvnými stranami

 

 

Darca:……………………………………..

 ………………………………………………..

 ………………………………………………..

 ………………………………………………..  


Obdarovaný: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš

v zastúpení: Mgr. Júlia Černajová – riaditeľka

bankové spojenie: 7000398874/8180

IČO : 00647551


 

Čl. I.

Predmet a účel zmluvy

 

Predmetom zmluvy je poskytnutie nepeňažného daru (názov) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Darca poskytne obdarovanému dar, ktorý je predmetom tejto zmluvy za účelom využívania darovaného predmetu

 

 

Čl. II.

Povinnosti obdarovaného

 

Obdarovaný dar prijíma a zaväzuje sa, že darované prostriedky použije na účel, ktorý je menovaný v predmete tejto zmluvy a na požiadanie darcu preukázať použitie vecného daru.

 

Čl. III.

Všeobecné ustanovenia

 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.

Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

 

 

Vo Veľkom Krtíši, dňa  

 

 

 

Darca: ………………………………                                                                                                                    Obdarovaný: ………………………………

 

 

 Stiahnuť