Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Záznam z prieskumu trhu – Elektrická panva


Dodávka elektrickej panvy

 

Číslo dokladu:
15/2014

 

Zmluvné strany, dodavateľ, odberateľ:

Gastro-Haal, s.r.o. Nové Zámky

 

Suma: 3594.00€

 

Zverejnené:
pondelok, 8 december, 2014 – 08:30

 

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.
Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.
V zmysle uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Príloha