Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Záznam zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou


Dodávka mrazenej zeleniny, mrazeného mäsa
a lahôdkového tovaru

 

Číslo dokladu: 1/2018

 

Zmluvné strany, dodavateľ, odberateľ:
Domov dôchodcov a DSS Veľký Krtíš

 

Suma: 0.00€

 

Zverejnené:
pondelok, 08 október, 2018 – 11:25

 

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.
Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.
V zmysle uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Príloha