Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Záznam z prieskumu trhu – bavlnené plachty


Bavlnené plachty

 

Číslo dokladu:
17/2014

 

Zmluvné strany, dodavateľ, odberateľ:
Obliečky EMI, Ovocinárska 1769/55, Sabinov

 

Suma:
480.00€

 

Zverejnené:
utorok, 16 december, 2014 – 11:30

 

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.
Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.
V zmysle uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Príloha