Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Príkaz predsedu BBSK a Etický kódex


Príkaz predsedu BBSK č. 003/2014/ODDIVO k zabezpečeniu procesu VO … a Etický kódex

 

Číslo dokladu:
10/2014

 

Zmluvné strany, dodavateľ, odberateľ:

Domov dôchodcov a DSS Veľký Krtíš

 

Zverejnené:

piatok, 27 jún, 2014 – 15:00

 

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.
Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.
V zmysle uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Príloha