Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Obchodná verejná súťaž – OPAKOVANÁ

prenechanie do užívania formou nájomnej zmluvy je nehnuteľný majetok: časť oplotenia pre účel osadenia 2 ks BILLBOARD-u, ( navigačno – informačného zariadenia ) v objekte

 

Číslo dokladu: 6/2015

 

Zmluvné strany, dodavateľ, odberateľ:
Domov dôchodcov a DSS Veľký Krtíš

 

Suma: 0.00€

 

Zverejnené:

13 apríl, 2015 – 13:30

 

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.
Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.
V zmysle uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Príloha